Tin mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên Quang: Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tuyên Quang sẽ xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật ở các xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn có đông đồng bào dân tộc thiểu số cư trú.

Từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, tỉnh Tuyên Quang thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, trong giai đoạn 2022-2025, tỉnh Tuyên Quang sẽ lựa chọn, xây dựng mô hình điểm ở các xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số cư trú để phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện chính sách dân tộc.

Tuyên Quang: Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Người có uy tín tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào Mông

Nội dung tuyên truyền sẽ tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau: Thông tin, truyền thông sâu rộng về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương. Vận động đồng bào các dân tộc cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực phản động; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao nhận thức về chủ quyền, an ninh biên giới; đấu tranh chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, truyền đạo trái pháp luật.

Trong đó, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề về chính sách pháp luật. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS&MN cho đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan công tác dân tộc và đội ngũ cán bộ trực tiếp được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai tập huấn, phổ biến kiến thức cơ bản kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN cho đội ngũ người có uy tín…

Tuyên Quang: Xây dựng mô hình điểm tuyên truyền pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư được thực hiện thường xuyên

Biên soạn, cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chính sách về lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo nghề, việc làm và một số lĩnh vực khác có liên quan đến đồng bào vùng DTTS&MN; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến người dân về công tác bảo tồn các di sản văn hóa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số kết hợp với phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương đến bạn bè trong và ngoài tỉnh, đồng thời vận động đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ các hủ tục lạc hậu…

Trong năm 2022, tỉnh thực hiện biên soạn, cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật; in và phát hành sách, tờ rơi, pa nô các nội dung liên quan đến công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho các đối tượng là đồng bào các dân tộc ở vùng DTTS&MN; cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn các huyện, thành phố. Trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các thôn, xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù sinh sống.

Với 22 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 54%, Tuyên Quang đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% cán bộ, công chức cơ quan làm công tác dân tộc từ tỉnh đến cơ sở được phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin rộng rãi về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.

Trên 80% đội ngũ cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ phổ biến pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS&MN được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phổ biến pháp luật và tuyên truyền, vận động về lĩnh vực công tác dân tộc, theo yêu cầu nhiệm vụ.

Mỗi năm tổ chức được ít nhất 01 đợt phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào DTTS&MN. Phấn đấu 100% trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn được tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết