Tin mới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị chung tay thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân

Trong năm qua, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều chính sách tuyên truyền, phổ biến và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ bao phủ Bảo hiểm y tế toàn dân.

Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 về thực hiện chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2025 với mục đích để các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ và cụ thể hóa thành chương trình công tác của đơn vị, địa phương mình theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ bao phủ Bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2025.

Năm 2022, UBND tỉnh Quảng Trị xác định mục tiêu có 95,1% dân số, năm 2025, đạt 95,2% dân số tham gia Bảo hiểm y tế. Tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia Bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 100%; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để các nhóm đối tượng tham gia. Huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia Bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh. Quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích quỹ Bảo hiểm y tế, giảm tối đa chi phí chi tiêu y tế trực tiếp từ tiền túi của cá nhân, gia đình tham gia Bảo hiểm y tế.

Cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Trị chung tay thực hiện Bảo hiểm y tế toàn dân
Tuyên truyền, vận động tiểu thương tham gia Bảo hiểm y tế

Để hoàn thành các mục tiêu trên, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng chung tay vào cuộc triển khai thực hiện.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị được giao tổ chức triển khai thực hiện phát triển đối tượng tham gia, mở rộng tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế. Chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách, giải pháp triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế. Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện phát triển đối tượng tham gia, mở rộng tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị cũng cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền dưới nhiều hình thức để người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia Bảo hiểm y tế. Đồng thời, triển khai hệ thống mạng lưới tổ chức dịch vụ thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế phù hợp với các quy định của Luật Bảo hiểm y tế, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia. Bên cạnh đó, đơn vị cũng cần chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đóng Bảo hiểm y tế tại địa phương.

Sở Y tế chỉ đạo các trung tâm, đơn vị trực thuộc, các cơ sở khám chữa bệnh trên phạm vi toàn tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ. Chủ động và phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, thực hiện Hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế; xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai rà soát lập danh sách các đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế, chuyển cơ quan Bảo hiểm xã họi cấp thẻ Bảo hiểm y tế đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp đối tượng. Phối hợp với các Sở, Ban ngành có liên quan lập dự toán kinh phí thuộc ngân sách nhà nước, ngân sách tỉnh đóng và hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế; đôn đốc, hướng dẫn cấp dưới phố phối hợp với cơ quan tài chính thực hiện thanh, quyết toán kịp thời kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế với cơ quan Bảo hiểm xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, xử lý các kịp thời các doanh nghiệp vi phạm quy định về trốn đóng, nợ đóng Bảo hiểm y tế.

Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành chủ động đánh giá, rà soát những khó khăn, vướng mắc và bất cập để đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương có chính sách hỗ trợ phù hợp cho các đối tượng sinh sống tại các khu vực II, III được chuyển lên khu vực I, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nằm trong xã khu vực II, khu vực III.

Hàng năm, Sở Tài chính căn cứ vào đối tượng và nhu cầu kinh phí do Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chính sách ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho các đối tượng tham gia theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngành có liên quan và Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác truyền thông, vận động học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, đảm bảo đến năm 2023 có 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia Bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Y tế triển khai hoạt động y tế trường học, chỉ đạo, kiểm tra các trường về tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại trường theo đúng quy định có hiệu quả. Đưa tiêu chí học sinh, sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua chỉ tiêu thực hiện Bảo hiểm y tế trong chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm và 5 năm của tỉnh. Cung cấp thông tin về đăng ký, thành lập các doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ quan chức năng để phục vụ công tác tuyên truyền đôn đốc tham gia; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách Bảo hiểm y tế cho người lao động.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế tới các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và nhân dân trong tỉnh. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị, Báo Quảng Trị phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế, kịp thời đưa tin những đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt, phê phán những đơn vị, doanh nghiệp vi phạm.

UBND tỉnh đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các Tổ chức chính trị-xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và cộng đồng xã hội tích cực tham gia Bảo hiểm y tế. Phối hợp giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật về Bảo hiểm y tế và triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn đã ký kết.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế trên địa bàn. Đưa chỉ tiêu dân số tham gia Bảo hiểm y tế vào chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, xem xét kết quả thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế là một chỉ tiêu đánh giá nhiệm vụ chính trị của địa phương; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế các cấp về phát triển người tham gia Bảo hiểm y tế tại địa phương; xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao.

UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã trong tổ chức thực hiện luật Bảo hiểm y tế, chỉ đạo Đài phát thanh huyện, thị xã, thành phố dành thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến chính sách Bảo hiểm y tế toàn dân cho cán bộ, nhân dân, chú trọng các đối tượng học sinh, sinh viên, hộ gia đình cận nghèo, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hộ kinh doanh các thể và nông dân ở khu vực nông thôn.

Sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện chỉ tiêu bao phủ Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2022-2025 sẽ tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện chỉ tiêu đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Qua đó, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển bền vững, tiến tới hoàn thành mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết